6292 SAYILI KANUN GEREĞİ  2/B ARAZİLERİ VE TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞINA İLİŞKİN BAŞVURU, ÖDEME VE DİĞER İŞLEMLERE İLİŞKİN DUYURU

6831 sayılı Kanununun 2/B maddesi uyarınca Hazine adına orman sınırlarına dışına çıkarılan arazilerin kullanıcılarına satışına ilişkin Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi Ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi İle Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun 26.04.2012 Tarihli ve 28275 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

            Kanuna göre 2/B taşınmazlarını doğrudan satın alma hakkına sahip olanlar; 3402 sayılı Kanuna göre Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünce düzenlenen güncelleme listeleri ve kadastro tutanaklarında veya kesinleşmiş mahkeme kararlarında, 2/b taşınmazlarının 31.12.2011 tarihinden önce kullanıcısı ve/veya üzerindeki muhdesatın sahibi olarak gösterilen kişiler ile bunların mirasçıları ve Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra noter tarafından düzenlenecek muvafakatname vermeleri şartıyla bunların akdi halefleridir. Doğrudan satın alma hakkından yararlanacakların Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 AY içinde, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra güncelleme listeleri veya kadastro tutanakları düzenlenecek taşımazlar için; Kadastro tutanaklarının kesinleştiği veya güncelleme listelerinin tescil edildiği tarihten itibaren 8 AY içinde başvuru yapmaları ve satış bedelini itiraz ve dava konusu etmeksizin kabul etmeleri gerekmektedir.

Ayrıca Tapu ve Kadastro veya imar mevzuatına göre adlarına tapu oluşturulan, devlet tarafından kişilere satılan, dağıtılan trampa edilen, bedelli veya bedelsiz olarak devredilen veya iskânken verilen ya da özelleştirme suretiyle satılanlar ile hisseleri devredilen özel hukuk tüzel kişileri adına kayıtlı olan taşınmazlardan orman sınırları dışına çıkarıldığı gerekçesiyle tapuları iptal edilen taşınmazların eski kayıt maliki olan gerçek ve özel hukuk tüzel kişileri Kanunun yayım tarihinden itibaren 2 YIL içinde başvurmaları halinde taşınmazlar bedelsiz olarak kendilerine iade edilebilecektir.

Kabul edilen Kanunla 2/b taşınmazlarının satış bedeli taşınmazın rayiç bedelin %70’i olarak belirlenmiştir. Peşin veya taksitle ödeme imkânı getirilmiştir. Satış bedelinin tamamının peşin ödenmesi halinde satış bedelinden %20, en az yarısının peşin ödenmesi halinde satış bedelinden %10 indirim uygulanacaktır. Taksitli ödemelerde bedelin;  % 10’u  peşin ve idarenin yapılan tebligattan itibaren 3 AY içinde ödenecek, kalanı Belediye ve Mücavir Alan Sınırları içinde 3 yılda 6 eşit taksitte, dışında kalan taşınmazlar için 4 yıl içinde 8 eşit taksitle faizsiz olarak ödenebilecektir.

Doğrudan satın alma hakkından yararlanacaklardan başvuru sırasında satış bedelinden mahsup edilmek üzere Belediye ve Mücavir Alan Sınırları İçerisinde Kalan yerler için 2.000 TL, Belediye ve Mücavir Alan Sınırları Dışında Kalan yerler için ise 1.000 TL  başvuru bedeli alınacaktır. Bir kişinin birden fazla taşınmazın kullanıcısı olması halinde her bir taşınmaz için başvuru bedeli yatırılacak ve ayrı makbuz kesilecektir. Bir taşınmazın birden fazla kullanıcısı bulunması halinde her kullanıcının ayrı ayrı başvuru bedeli yatırması gerekmektedir. İade edilecek taşınmazlar için yapılacak başvurularda, başvuru bedeli alınmayacaktır.

 

3402 sayılı Kanuna göre Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünce düzenlenen güncelleme listeleri ve kadastro tutanaklarına göre düzenlenen, 2/B taşınmazlarının kullanıcılarını gösterir bilgi amaçlı listeler Belediye, Mahalle Muhtarlıkları Hizmet Binalarında ve Defterdarlığımız web sitesinde ilan edilecektir.

BAŞVURU YAPILABİLECEK YERLER;

Burdur Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğüne ve İlçe Malmüdürlüklerine  başvuru yapılabilecektir.

BAŞVURU SIRASINDA GEREKEN BELGELER; 
 

- Başvuru dilekçesi,

- Nüfus cüzdanı fotokopisi,

- Başvuru bedelinin yatırıldığına ilişkin belge veya makbuz,

- Son 5 (beş) yıl için ödenmiş ecrimisil bedelleri varsa buna ilişkin belge,

- Kanuni mirasçılardan veraset ilamı belgesinin onaylı örneği,

- Akdi haleflerden Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra düzenlenmiş hak sahibi veya mirasçılardan alınmış noter tasdikli yazılı muvafakat,

- Tüzel kişiler için ayrıca gayrimenkul tasarrufuna izinli olduğunu ve temsilcisini gösterir yetki belgesi,

BAŞVURU BEDELİNİN YATIRILABİLECEĞİ YERLER;

- Tüm İlçe Mal Müdürlüklerine,

- T.C. Halk Bankası A.Ş.nin tüm Şubelerine,  İnternet Şubesi '2/B ve Tarım Arazileri Tahsilat Hesabı'na,

- T.C. Ziraat Bankası A.Ş.nin tüm Şubelerine,  İnternet Şubesi '2/B ve Tarım Arazileri Tahsilat Hesabı'na,

- T.Vakıflar Bankası A.Ş.nin tüm Şubelerine,  İnternet Şubesi '2/B ve Tarım Arazileri Tahsilat Hesabı'na,

- Burdur Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğüne,

Başvuru işlemlerinin sağlıklı ve hızlı bir şekilde yapılabilmesi için hak sahiplerinin başvuru sırasında gerekli tüm belgeleri tam olarak ibraz etmeleri ve başvuru dilekçesinin eksiksiz olarak doldurmaları önem arz etmektedir.

            HAZİNEYE AİT (2/B DIŞINDAKİ) TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞ İŞLEMLERİ

Kanuna göre, Hazineye ait tarım arazilerini 31.12.2011 tarihi itibariyle geriye doğru üç yıldan beri ve halen kullanan, kiralayan ve hissedarı bulunanlara 26.04.2012 tarihinden itibaren 2 yıl içinde müracaat edilmesi halinde rayiç bedelin %70’ i üzerinden doğrudan satışı yapılabilecektir.  Müracaatların Burdur Milli Emlak Müdürlüğüne veya Malmüdürlüklerine yapılması gerekmektedir.